Home » Over Ons » Organisatie

De organisatie van Stichting Pijn-Hoop

Stichting Pijn-Hoop heeft een bestuur dat bestaat uit 4 personen:
– een interim-voorzitter, tevens 1ste penningmeester: Dhr. H. van Dongen
– een secretaris: Mw. W. Heeres
– een ledenadministrator, tevens 2de penningmeester: Mw. C. van den Berg
– een algemeen bestuurslid: Dhr. A. Bandell

Wilt u met één van hen contact opnemen zie Contact.

De stichting heeft voor haar intern en extern functioneren statuten, een huishoudelijk reglement en een klachtenreglement vastgesteld. De visie op de toekomst en het beleid worden vastgesteld na overleg met de vrijwillige medewerkers.

Naast de bestuursleden zijn 6 vrijwillige medewerkers actief op regionaal niveau; 2 bestuursleden zijn ook op regionaal niveau actief.

St. Pijn-Hoop is aangesloten bij Ieder(in) en bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. De voormalige voorzitter, nu secretaris, is als founding member betrokken geweest bij de totstandkoming van de Pain Alliance Europe.

De interim-voorzitter is actief in dat Samenwerkingsverband, bij de totstandkoming van een Zorgstandaard voor de behandeling van chronische pijn en is bedenker en uitvoerder van de website/app Aandacht is de sleutel.

De stichting kan blijven bestaan door subsidie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en door de donateursbijdragen en door giften van donateurs en anderen.

Uit de donateursbijdragen betalen we de lopende kosten van de stichting; de subsidie zorgt voor de voorlichting, de contactbijeenkomsten en de trainingen. In de meeste jaren komen we net rond. Soms houden we wat over: dat is het kapitaal van de stichting. Dat kapitaal is nodig, omdat je zonder eigen kapitaal geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering kunt sluiten.

Er zijn in totaal ongeveer 12 vrijwilligers actief. Van deze vrijwilligers zijn 10 personen actief voor het organiseren van bijeenkomsten in het land en voor het besturen van de stichting.

Ieder jaar maken we een activiteitenplan; eens in de 4 jaar maken we een beleidsplan.

Stichting Pijn-Hoop bestaat al heel wat jaren. De stichting is opgericht op 13 april 1988 door pijnpatiënten voor pijnpatiënten. Stichting Pijn-Hoop heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting. De gezamenlijke donateurs van Pijn-Hoop maken het mogelijk dat we blijven bestaan. Door hen kunnen we opkomen voor de belangen van mensen met chronische pijn. Uit de subsidie van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) betalen we de trainingen “Leren omgaan met chronische pijn”, de contactbijeenkomsten en de Nieuwsbrief. Bij klachten kan men gebruik maken van de klachtenregeling van de stichting.

Elke organisatie die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat, heeft een eigen nummer. Het nummer van St. Pijn-Hoop is 41182983.