Privacyreglement Stichting Pijn-Hoop

1. Het privacyreglement is van toepassing op alle  persoonsgegevens die Stichting Pijn-Hoop verwerkt van haar donateurs, haar medewerkers,
de bezoekers van haar website en van belangstellenden die informatie vragen. Wanneer je diensten afneemt van Stichting Pijn-Hoop, je aanmeldt
als donateur, je opgeeft voor de Nieuwsbrief, of voor een training of bijeenkomst of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef
je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stichting Pijn-Hoop, met als vestigingsadres Honthorstlaan 39, 1816 TA Alkmaar,
tel. 072-5119685

2.1 Welke gegevens verwerkt Stichting Pijn-Hoop en voor welk doel?
      Voor onze dienstverlening verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 1. Voornaam (of voorletters) en achternaam
 2. adres, postcode en woonplaats
 3. e-mailadres (als je dat aan ons verstrekt)
 4. je telefoonnummer (als je dat aan ons verstrekt)
 5. van welke diensten je gebruik maakt of wilt maken
  2.2 Stichting Pijn-Hoop verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. je naam, adres en woonplaats gebruiken we voor het toezenden van de Nieuwsbrief, voor het toezenden van informatie over chronische pijn of voor
  het op je verzoek toezenden van een informatiepakket en het jaarlijks toezenden van de acceptgiro.
  2. je e-mailadres gebruiken we voor het toezenden van de digitale Nieuwsbrief, voor het toezenden van informatie over chronische pijn of voor het op je verzoek toezenden van een informatiepakket.2.3 E-mailabonnementen (nog niet mogelijk)
  Uitsluitend als je je hebt geabonneerd, gebruiken we je naam en e-mailadres om je de e-mailnieuwsbrief of een andere mailing over activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te sturen. Afmelden voor deze mailings kan altijd via de afmeldlink in de mailing.2.4 Google Analytics en cookies
  Op de website van Stichting Pijn-Hoop maken we alleen gebruik van cookies van Google Analytics (_ga). Hieronder leggen we uit van wie de cookies afkomstig zijn en waarom we ze toepassen. Wij gebruiken deze om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.
  1. Gegevens (zoals je ip-adres) worden anoniem opgeslagen (maskering van het laatste deel van elk IP-adres)
  2. Gegevens worden niet met anderen (inclusief Google) gedeeld
  3. Stichting Pijn-Hoop maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.

  3. Bewaartermijnen

  3.1 Stichting Pijn-Hoop verwerkt en bewaart je persoonsgegevens voor de duur van je donateurschap en daarna tot maximaal 2 jaar nadat je geen donateur meer bent.
  Na afloop van deze termijn vernietigen we de persoonsgegevens, tenzij we op grond van de wet (bijvoorbeeld de belastingwet) verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn.

  4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Pijn-Hoop passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Pijn-Hoop gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.
  Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Stichting Pijn-Hoop. Met de verwerkers zijn we een verwerkersovereenkomst overeengekomen waarin staat dat zij alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid naleven. Via ons dagelijks bestuur, die optreedt als verantwoordelijke voor persoonsgegevens, kan je de lijst met verwerkers opvragen.

  5.Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  5.1 Via het secretariaat (info@pijn-hoop.nl) kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
  Stichting Pijn-Hoop zal je verzoek steeds direct in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien wij je verzoek niet inwilligen, zullen wij dat altijd toelichten.

  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met  info@pijn-hoop.nl  
  Stichting Pijn-Hoop zal het bezwaar direct, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegeven te bewaren. Indien dat laatste het geval is, brengen we je hiervan op de hoogte.

  5.3 Heb je klachten over de wijze waarop Stichting Pijn-Hoop je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, neem dan contact op met info@pijn-hoop.nl
  Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de rechter.

  5.4 Ook andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je richten aan het secretariaat info@pijn-hoop.nl

  6.Wijzigingen
  Dit privacybeleid kan wijzigen. De wijzigingen publiceren we op deze website.

  Dit Reglement privacybeleid is vastgesteld op 6 juni 2018.